Samouczek: Tworzenie własnych wskaźników

Program AmiBroker pozwala użytkownikowi definiować własne wskaźniki, zapisane w AFL (AmiBroker Formula Language - Język Formuł programu AmiBroker). Opis tego języka znajdziesz w rozdziale "Przewodnik AFL" w podręczniku użytkownika. W tym rozdziale przedstawione zostaną podstawowe kroki, prowadzące do zdefiniowania i prezentacji Twoich własnych wskażników. W poniższym przykładzie zostanie zdefiniowany "wskaźnik", który będzie pokazywał liniowy wykres wolumenu (w przeciwiwństwie do wwbudowanego wykresu w stylu histogram).

Wykonaj zatem następujące kroki

 1. Wybierz z menu opcję Analysis->Indicator Builder, jak pokazano poniżej: 2. Na ekranie wyświetli się następujące okno dialogowe:  wybierz wówczas jeden ze wskaźników znajdujących się na liście, wyświetlonej po lewej stronie tego okna. Wybrany wskaźnik zostanie podświetlony.

 3. Po jednokrotnym kliknięciu na tym wskaźniku, ukaże się pole, które możesz edytować, jak pokazano poniżej:  Możesz teraz edytować nazwę własnego wskaźnika. Nadaj mu nazwę "My own indicator"

 4. Następnie kliknij w pole formuł, wykasuj występujący tam tekst (jeżeli istnieje) i wpisz następującą formułę:

  graph0 = volume;

  Formuła ta informuje program AmiBroker, że wykres numer () powinien przedstawiać tablicę trójwymiarową.
 5. Wybierz Scaling (skalowanie) - Automatic oraz Grid lines (linie siatki): Middle, jak pokazano na powyższym rysunku
 6. Kliknij "Apply", a następnie "Close" w oknie Indicator Builder

Teraz możesz już zastosować swój pierwszy własny wskaźnik - w tym celu wybierz menu Insert->Custom Indicators->My own indicator, jak pokazano na poniższym rysunku:

Wyświetli się wówczas nowy panel wykresu przedstawiający trójwymiarowy wykres liniowy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie tworzenia własnych wskaźników zapoznaj się z rozdziałem Stosowanie stylów i kolorów w wykresach

W celu uzyskania dodakowych informacji na temat używania elementu Indicator Builder zapoznaj się z rozdziałami Środowisko- Indicator Builder oraz Narzędzia AFL - AmiBroker Formula Language w przewodniku użytkownika programu AmiBroker.