Używanie warstw

Czym są wartswy?
 
Warstwy przypominają arkusze przezroczystej folii, na których użytkownik umieszcza własne rysunki. Fakt, że każdą warstwę można wyświetlić lub ukryć, pozwala na swobodne rysowanie na jednej z warstw bez obawy, iż będzie to miało jakikolwiek wpływ na rysunki umieszczone na innej warstwie.
 
Jak używać warstw.
 
Po pierwsze upewnij się, że okno Workspace jest otwarte (View->Workspace)
 
Następnie przełącz widok na zakładkę Warstwy (Layers). Znajdziesz tu listę predefiniowanych warstw.
 
Pola po lewej stronie każdej z warstw oznaczają widoczność danej warstwy. Jeśli pole to jest zaznaczone - warstwa jest wyświelana, natomiast gdy jest odznaczone - warstwa jest niewidoczna. Domyślnie pierwsze pięć warstw będzie na stałe związanych z właściwym im interwałem.

Pięć warstw standardowych to kolejno:

Warstwa Domyślna (default layer) - zawsze widoczna
Warstwa Intraday (Intraday layer) - widoczna tylko gdy wyświetlany jest wykres notować śródsesyjnych (intraday)
Warstwa Dzienna (daily layer) - widoczna gdy wyświetlany jest wykres dzienny
Warstwa Tygodniowa (Weekly layer) - widoczna gdy wyświetlany jest wykres tygodniowy
Warstwa Miesięczna (Monthly layer) - widoczna gdy wyświetlany jest wykres miesięczny
 
Warstwa związana z interwałem widoczna jest w momencie, gdy dany interwał jest wyświetlany. Dodatkowo warstwy te są domyślnie zablokowane, tzn. niemożliwe jest wyświetlenie lub ukrycie warstwy poprzez zaznaczenie/odznaczenie pola po lewej stronie.
 
Pozostałe warstwy nie są zablokowane i zaznaczając lub odznaczając umieszczone po lewej stronie pole możliwe są dowolne zmiany ich widoczności.
 
Aby umieścić rysunek na danej warstwie należy kolejno:
a) WYBRAĆ daną warstwę (wcisnąć lewy klawisz myszy na nazwie warstwy).
b) RYSOWAĆ na obszarze wykresu przy pomocy narzędzi rysowania
 
Dopóki nie zostanie wybrana inna wastswa, wszystkie rysunki będą umieszczane na danej warstwie. Po narysowaniu danego obiektu można go przypisać do innej warstwy zmieniając ustawienia w menu Właściwości (Properties).
 
Menu podręczne (Context menu)
 
Po wciśnięciu prawego klawisza myszy na nazwie danej warstwy wyświetli się podręczne menu zawierające następujące opcje:
 
Dodaj warstwę (Add layer)
Usuń warstwę (Remove layer)
Pokaż wszystkie warstwy (Show all layers)
Ukryj wszystkie warstwy (Hide all layers)
Odwróć (Toggle)
Odblokuj warstwy standardowe (Unlock built-in layers)
Zablokuj warstwy standardowe (Lock built-in layers)
Właściwości (Properties)
 
Opcje dodaj/usuń można zastosować do każdej z warstw z wyjątkiem warstw standardowych (Built-in).
 
Pokaż wszystkie/Ukryj wszystkie (Show all/Hide all) - pokazuje/ukrywa wszystie niezablokowane warstwy.
Odwróć (toggle) - zamienia ustawienie widoczności każdej z niezablokowanych warstw.
 
Odblokuj/Zablokuj warstwy standardowe (Unlock/Lock built-in layers) - pozwala odblokować warstwy standardowe (pierwsze 5). W momencie gdy warstwy są odblokowane, zmiana interwału danych nie powoduje automatycznego pokazania/ukrycia warstwy i możliwa jest manualna zmiana ustawień.
 
Właściwości - opcja ta uruchamia menu pozwalające na zmianę nazwy warstwy i zdefiniowanie interwałów w których dana warstwa ma być wyświetlana.
Po zaznaczeniu pola "Przypisz warstwę do wybranych interwałów" (Lock visibility to selected interval) warstwa będzie automatycznie wyświetlana / ukrywana przy zmienie interwału wyświetlanych danych. W menu poniżej możliwe jest określenie w jakich interwałach dana warstwa ma być widoczna (pole zaznaczone) a w jakich interwałach ukryta (pole odznaczone).