Jak skonfigurować widok profilu.

Wbudowana w program AmiBroker przeglądarka internetowa pozwala na zaprezentowanie profilu danej spółki wczytanego z odpowiedniej strony internetowej, bądź z plików lokalnych. Profile dostępne są z menu: View->Profile oraz z paska narzędzi. Przykładowa baza danych dostarczana razem z AmiBrokerem, skonfigurowana jest w taki sposób, aby wyświetlić profil aktualnie wybranej spółki, pobrany z serwisu Yahoo Finance. Przykładowo - jeśli wybrany soztał symbol KO (Coca Cola Company) the http://biz.yahoo.com/p/K/KO.html wyświetlona zostanie strona www pokazana na poniższej ilustracji:

Jeżeli pragniesz wykorzystac tą funkcję dla rynków i spółek spoza USA, procedura opisana poniżej pozwoli na poprawne skonfigurowanie profili.

Definiowanie adresu profilu dla kategorii

Wybierz z menu:Symbol->Categories. Zostanie wyświetlone wtedy następujące okno:

W polu URLs - Profile możliwe jest wprowadzenie szablonu URL, który będzie wykorzystywany do wczytania Profilu dla danego waloru. Szablony te są definiowane oddzielnie dla każdego z rynków, co pozwala na używanie różnych szablonów w zależności wybranego rynku. Szablon ten jest następnie przetwarzany (w oparciu o wybrany symbol) i w efekcie powstały URL używany jest do odwołania się do Profilu. Przykładowo, do odwoływania się do serwisu Yahoo używany jest następujący szablon URL:

http://biz.yahoo.com/p/{t0}/{t}.html.

Symbole pomiędzy nawiasami {} oznaczają pola sprawdzane podczas wywołania profilu. {t0} sprawdza pierwszą literę nazwy danego waloru {t} zwraca całą nazwę symbolu. Zatem dla symbolu AAPL AmiBroker wygeneruje z powyższego szablonu następujący URL:

http://biz.yahoo.com/p/a/aapl.html

Następnie AmiBroker użyj wbudowanej przeglądarki aby wyświetlić zawartość strony.

Jak używać pól specjalnych w URL.

Jak pokazano w powyższym przykładzie, szablon URL może zawierać specjalne pola {x} gdzie x określa typ pola. Obecnie możliwe są następujące rodzaje pól specjalnych: nazwa symbolu napisana identycznie jak w bazie danych {t}, nazwa symbolu pisana małymi literami {s}, nazwa symbou pisana WIELKIMI LITERAMI {S}, alias {a}, web id {i}. Pola te mogą być wykorzystane w dowolnym miejscu URL, zaś AmiBroker zastąpi je odpowiednimi wartościami wpisanymi w oknie Information (Informacje). Można odwoływac się do pojedynczych liter nazwy, aliasu bądź web id. Cecha ta jest przydatna, gdy dana strona używa pierwszych liter nazw symboli, aby grupować pliki html, zatem profile symboli zaczynających się na literę 'a' znajdują się w podkatalogu 'a' (dzieje się tak np. w przypadku serwisu Yahoo Finance). Aby odwoływać się do pojedynczych liter z danego pola, należy użyc drugiego rodzaju formatu {xn} gdzie x jest jednym z pól opisanych powyżej, zaś n jest indeksem znaku (licząc od 0). Zatem {a0} zwróci pierwszą literę pola 'Alias'. Aby odczytać dwie pierwsze litery nazwy danego symbolu, wystarczy użyć: {t0}{t1}. Pole 'web id' zostało dodane aby zapewnić większą elastyczność w przypadku, gdy URL nie zawiera liter z pozostałych pól. Niektóre strony stosują odmienny system nazewnictwa podstron zawierających profile, np. stosując numery charakterystyczne dla danego waloru. AmiBroker pozwala na uporanie się z tym problemem przy wykorzystaniu pola 'web id' - wystarczy w odpowiednim miejscu szablonu URL użyć {i}.

Profile przechowywane lokalnie

Możliwa jest sytuacja, gdy wszystkie profile przechowywane są lokalnie. Ma to swoje zalety, gdyż dostęp do nich jest dużo szybszy, wadą jest natomiast wykorzystanie stosunkowo dużej powierzchni dysku twardego oraz koneczność cyklicznego uaktualniania danych. W celu dostępu do danych przechowywanych lokalnie, wystarczy użyć następującego szablonu: (przykład, C: oznacza napęd): file://C:\folder_zawierający_profile\{t}.html. Nie jest konieczne używanie plików html, ponieważ równie dobrze mogą być to zwykłe pliki tekstowe. Następnym etapem jest stworzenie (lub ściągnięcie) odpowiednich plików zawierających profil każdego z symboli w portfelu. Nazwy tych plików powinny być w konwencji: <ticker>.html. Zatem dla spółki APPLE (ticker AAPL) plik zawierający profil powinien mieć nazwę AAPL.html (lub AAPL.txt)

Profile odczytywane z internetu.

W przypadku, gdy profile znajdują się w internecie, przede wszystkim należy sprawdzić, w jaki sposób można uzyskać do nich dostęp (czyli sprawdzić URL danej strony) oraz w jaki sposób uzyskać dostęp do profilu poszczególnych symboli. Poniższy przykład ilustruje schemat postępowania. Sharenet (www.sharenet.co.za) dostarcza dane spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johanesburgu. Informacje dotyczące spółek znajdują się pod następującym adresem (URL):

http://www.sharenet.co.za/free/free_company_na.phtml?code=JSECODE&scheme=default

Głównym problemem jest to, że w bazie danych używana jest pełna nazwa danego symbolu, natomiast profil wykorzystuje skrócony kod symbolu - JSECODE. Przykładowo, dla spółki "Accord Technologies" pełna nazwa w bazie Sharenet to ACCORD ale skrócony kod to ACR. Aby rozwiązać ten problem należy użyć pola Web ID w oknie informacji. Jeśli używasz bazy danych Sharenet, wybierz ACCORD z listy symboli, otwórz menu: Symbol->Information i wprowadź ACR w polu Web ID i wciśnij OK. Następnie otwórz okno Symbol->Categories i wprowadź następujący szablon URL w polu 'Profile URL':

http://www.sharenet.co.za/free/free_company_na.phtml?code={i}&scheme=default

Aby być na 100% pewnym poprawności wprowadzanego schematu, zaznacz przy pomocy myszy powyższą linię, kopiuj do schowka (Edit->Copy, CTRL-C). Następnie w programie AmiBroker wybierz pole 'Profile URL', skasuj całą jego zawartość i wciśnij kombinację CRTL+V (tekst ze schowka zostanie wklejony w wybrane pole).

W opisywanym przykładzie w szablonie zostało użyte specjalne pole {i}, które AmiBroker zamieni na zawartość pola 'web id' okna informacji. Po wybraniu opcji View->Profile w dolnej części ekranu powinien zostać wyświetlony profil spółki ACCORD.

Jeśli profil spółki ACCORD wyświetlany jest prawidłowo, wystarczy wprowadzić skrócone kody dla pozostałych spółek. Może być to roces dość czasochłonny, szczególnie, jeśli w bazie znajduje się kilka tysięcy symboli. W takim wypadku znacznie rozsądniejsze jest użycie mechanizmu OLE automation w celu w celu automatyacji całego procesu.