Konfiguracja układu strony i wyglądu wykresów

AmiBroker pozwala na pracę na wielu wykresach oraz pozwala na konfigurację układu graficznego zawierającego wiele jednocześnie otwartych okien. Możliwe jest również szybkie wczytywanie / zapisywanie zdefiniowanych układów. Cecha ta pozwala na błyskawiczne przełączanie układu w zależności od potrzeb użytkownika i pozwala na duże oszczędności czasu.

Arkusze wykresów i szablony

Arkusz wykresów jest zestawem okien wykresów (wraz ze wskaźnikami) wyświetlanych w jenym oknie.

Z łatwością można przełączyć widok z jednego arkusza na inny klikając na zakładce znajdującej się u dołu ekranu, tak jak pokazane to jest na poniższym rysunku:

Nazwę zakładki znmienić można po kliknięciu na niej PRAWYM klawiszem myszy (pojawi się wówczas okno zaprezentowane poniżej):

Można zatem zmienić każdą z zakładek, aby nazwy lepiej opisywała zawartość poszczególnych arkuszy.

Następnym krokiem będzie skonfigurowanie wyglądu poszczególnych arkuszy w zależności od naszych potrzeb i indywidualnych preferencji. Dodając potrzebne nam wskaźniki do poszczególnych arkuszy i usuwając zbędne osiągniemy zamierzony efekt. W ten sposób możliwe jest zapisanie do 20 różnych zestawów wskaźników, które można łatwo wyświetlić przez kliknięcie na odpowiedniej zakładce. Liczba możliwych arkuszy definiowana jest w: Tools->Preferences->Charting "Number of chart sheets"

Kompletny zestaw arkuszy nazywany jest "szablonem". Aby dany zestaw arkuszy był arkuszem domyślnym należy wybrać opcję: (Template->Save, Template->Save as default):

Szablon domyślny jest używany gdy otwierane jest nowe okno (Window->New)

Możliwe jest również wczytanie zapisanego szablonu poprzez wybranie z menu podręcznego (wyświetlanego po wciśnięciu prawego klawisza myszy)Template->Load

Układ okien

Układ okien jest kompletnym zestawem wielu okien, z których każde może wyświetlać inny instrument, interwał czy też zestaw wskaźników.

Poniższy obrazek pokazuje układ 4 okien z których każde zawiera różny zestaw wskaźników. Po lewej stronie znajduje się okno workspace z wyświetloną zakadką "Layouts" zawierającą listę wszystkich zapisanych układów strony.

AmiBroker pozwala na zdefiniwanie dowolnie wielu szablonów dostępnych poprzez proste kliknięcie w nazwę danego szablonu w zakładce "Layouts" w oknie Workspace.

Możliwe jest wczytanie, apisanie, usunięcie układu (szablonu) po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na nazwie danego szablonu i wybraniu odpowiedniej opcji. "Save As" (Zapisz jako) zapisuje bieżący układ pod nową nazwą.

Local layouts are per-database while Global layouts are visible from all databases.

Local layout (układ lokalny) definiwany jest dla danej bazy danych, podczas gdy Global layout dostępne są z każdej bazy danych.

Information saved in layouts include: window sizes and postions, maximized/minimized state chart panes available on each sheet (independent for each window), selected bar interval, selected symbol, selected chart sheet

Inormacja zapisana w danym układzie zawiera: rozmiar poszczególnych okien i ich pozycję, stan danych okien (zmaksymalizowane / zminimalizowane) - niezależnie dla każdego okna, wybrany interwał, wybrany instrument oraz wybrany arkusz.

Ostatnio używany układ może być zapisywany automatucznie przy zamykaniu bazy danych (patrz: Tools->Preferences->Miscellaneous "Save on exit: Layouts")